مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت نوعی شراکت است که مالک به عنوان سرمایه گذار اولیه و سازنده به عنوان نیروی متخصص و سرمایه گذار ثانویه مطرح می گردد.

در زمان عقد قرارداد توجه به دو ویژگی ذکر شده در مورد سازنده باعث می شود تا پروژه مورد نظر بدون ایراد و در زمان مقرر به انجام برسد. در واقع متخصص بودن گروه سازنده باعث می شود که پروژه از لحاظ استحکام ، ساختار فنی و معماری بدون ایراد باشد و منابع مالی توسط سازنده شرط اتمام پروژه می باشد.

بررسی پروژه ساخته شده می تواند بهترین روش برای انتخاب سازنده باشد.

بالا